ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ- ಸುತ್ತೋಲೆ- ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್
HD 110 PRE 2004 17.11.2004

ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

HD 123 PRE 2013 28.12.2016 CM MEDAL -2016

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

HD 85 PRE 2016 08.11.2017 ಕಾರಾಗೃಹ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರಕ ಪರಿಹಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

HD 58 PRE 2016 23.01.2018 ನಗದು ಬಹುಮಾನ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

HD 43 PRE 2019 29.07.2019 ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ  ಮತ್ತು ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ  ಪದನಾಮ ಬದಲಾವಣೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

HD 102 PRA 2017 1.10.2019

Karnataka  Academy of Prisons and Correctional Services, Bengaluru

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 HD144 PRA 2021  09.03.2022 ಜೀವಾವದಿ ಶಿಕ್ಷಾ  ಬಂದಿಗಳ ಅವದಿಪೂರ್ವ ಬಿಡುಗಡೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 HD 25 PRA  2022  23.05.2022 ಜೀವಾವದಿ ಶಿಕ್ಷಾ  ಬಂದಿಗಳ ಅವದಿಪೂರ್ವ ಬಿಡುಗಡೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
HD 13 PRE 2021 12.04.2021 CM MEDAL -2020

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

DPAL 18 SHASHANA 2021 07.10.2021 ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದೀಖಾನೆ ಅಭಿವೃದಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿನಿಯಮ , 2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
HD 202 PRE 2022 28.02.2022 ಇಲಾಖಾ ಲಾಂಛನ ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾ ಧ್ವಜ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
HD 03 PRA 2022 29.04.2022 KARNATAKA PRISON (SECOND AMENDMENT) RULES 2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 DPAL 09 SHASANA 2022  05.04.2022

ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದಿಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅದಿನಿಯಮ –2022

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
HD 72 PRA 2022 11.08.2022

75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಶಿಕ್ಷಾ ಬಂದಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಮಾಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಿ: 15-08-2022 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ  ಕುರಿತು.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

HD 72 PRA 2022 13.09.2022

75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ 03ಶಿಕ್ಷಾ ಬಂದಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಮಾಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಿ: 13.09.2022 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

HD 82 PRA 2022

19.09.2022

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ (೩ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ)  ನಿಯಮಗಳು – ೨೦೨೨

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
HD 49 PRA 2021

12.10.2022

ಬಂದಿಗಳ ಕೂಲಿಹಣ -ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

HD 148 PRA 2022

28.09.2022

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿನ ಅಸಹಜ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ನೀತಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

HD 97 PRA 2021

06.01.2023

ADDENDUM - KARNATAKA PRISONS AND CORRECTIONAL SERVICES MANUAL -2021

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

HD 72 PRA 2022

31.12.2022

75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಶಿಕ್ಷಾ ಬಂದಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಮಾಫಿಯೊಂದಿಗೆ II ಹಂತದಲ್ಲಿ  ಬಿಡುಗಡೆ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
HD 10 PRE 2022

13.01.2023

CM MEDAL- 2021

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

HD 72 PRA 2022

17.01.2023

75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಶಿಕ್ಷಾ ಬಂದಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಮಾಫಿಯೊಂದಿಗೆ II ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

HD 40 PRE 2023

11.04.2023

Promotion- Addl. IG of Prisons

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

HD 164 PRA 2022

20.05.2023

ಜೀವಾವದಿ ಶಿಕ್ಷಾ  ಬಂದಿಗಳ ಅವದಿಪೂರ್ವ ಬಿಡುಗಡೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

HD 72 PRA 2022

11.08.2023

75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಶಿಕ್ಷಾ ಬಂದಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಮಾಫಿಯೊಂದಿಗೆ III ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

HD 137 PRE 2023

11.10.2023 

ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ೦೧.೦೧.೨೦೨೩
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

HD 63 PRE 2023

27.07.2023

ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ವೃಂದದ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ      01.01.2023

ವೀಕ್ಷಿಸಿ  

HD 62 PRE 2023

27.07.2023

ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಉಪ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರು ವೃಂದದ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

V-16015/2/2023

18.10.2023

Nominations for the Award of the Correctional Medal 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

HD 105 PRE 2023

03.01.2024

Director / DIG Karnataka Academy of Prisons & Correctional Services 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

HD 45 PRE 2021

09.01.2024

Cancellation of Typist posts and Creation of SDA posts  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 22-02-2024 07:32 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಾರಾಗೃಹ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಸೇವೆಗಳು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080